Skip to main content

POVRATI I REKLAMACIJE

U slučaju da ste kao naš kupac iz kojeg god razloga nezadovoljni kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom, molimo uputite nam pisani prigovor, kako bi mogli adekvatno adresirati razloge nastalog prigovora.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), sve pisane prigovore Kupac može podnijeti putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@757.hr ili pisanim putem na adresu: Nalivpero d.o.o., Gaminica 29, 21251 Žrnovnica. Mi ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora bez ikakvog odgađanja, a na pisani prigovor ćemo odgovoriti u roku od 15 dana. Stoga je potrebno da u pisanom prigovoru navedete minimalno ime, prezime i adresu.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od primitka naručene pošiljke.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. Nalivpero d.o.o. prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku u slučaju da se utvrdi da je prigovor opravdan, odnosno da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. Također, u slučaju opravdanog prigovora, Nalivpero d.o.o. u cijelosti snosi trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom. Proizvod treba biti vraćen u originalnom pakiranju te pravilno zaštićen kako bi se spriječila mogućnost oštećenja proizvoda prilikom transporta, nekorišten i neoštećen (ukoliko razlog reklamacije nije oštećenje proizvoda).

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Navedeni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Kupac je dužan poslati izjavu o raskidu ugovora prije isteka roka za raskid ugovora.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Kupac nije dužan nadoknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora, osim troškova predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača (članak 76. i članak 77.) – trošak vraćanja robe i trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (otpakirana roba, korištenje robe i slično), odnosno kupac snosi samo izravne troškove povrata robe, osim u slučaju da je trgovac pristao snositi te troškove. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Iznimno, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza kojeg je ponudio trgovac.

Trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu kupac dostavi dokaz da je roba poslana natrag trgovcu. Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju plaćanja pouzećem, trgovac će kupcu cijenu plaćenu za vraćeni proizvod vratiti uplatom na transakcijski račun odnosno na IBAN broj bankovnog računa koji mu dostavi kupac.

Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena kupcu u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sljedećim slučajevima:

  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba
  • ako je predmet ugovora roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave

Također, kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o uslugama koji je trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora poduzeća Nalivpero d.o.o. možete skinuti ovdje.